Jesteś tutaj

Pracownia Badań Elektrokardiograficznych oraz metodą Holtera

Pracownia Holterowska

Pracownia dysponuje rejestratorami firm Reynolds i Spacelabs, a wyniki rejestrowane są na serwerze w centralnej bazie Sentinel. Pracowania sprawuje również nadzór merytoryczny nad  systemem telemetrii w Klinice.

W Pracowni wykonywane są:

-        standardowe 24-48 godzinne elektrokardiograficzne badania holterowskie

-        24-godzinne elektrokardiograficzne badania holterowskie z oceną odstępu QT

-        24-godzinne elektrokardiograficzne badania holterowskie z oceną zmienności rytmu serca (heart rate variability, HRV) oraz turbulencji rytmu serca (heart rate turbulence, HRT)

-        przedłużone (do 7 dni) elektrokardiograficzne badania holterowskie

-        12-odprowadzeniowe elektrokardiograficzne badania holterowskie

-        24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring)

-        rejestracje zdarzeń elektrokardiograficznych (event-Holter) – rutynowo do 2 tygodni, maksymalnie do 1 miesiąca (u osób z rzadko występującymi objawami, które mogą mieć charakter kardiogenny)

 

W Pracowni przeprowadzono w celach naukowych m. in. badania dotyczące kardiologicznych powikłań cukrzycy, twardziny układowej, istotnego nadciśnienia płucnego czy otyłości olbrzymiej. Oceniano również chorych kwalifikowanych do przeszczepienia nerek i wątroby. Na podstawie uzyskanych wyników badań holterowskich  prezentowano liczne abstrakty na zjazdach polskich i zagranicznych oraz publikowano artykuły w czasopismach krajowych i międzynarodowych, w tym posiadających Impact Factor.

 

Kierownik Pracowni: Dr n. med. Piotr Bienias, kardiolog z Akredytacją Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Lekarze stale współpracujący z Pracownią: Dr Marcin Koć, Dr Zuzanna Rymarczyk, Dr Ewa Ożdżeńska‑Milke, Dr Agnieszka Kaźmierczak.

Zespół techników Pracowni Holterowskiej: st. technik elektroradiologii Edyta Giermaziak, technik elektroradiologii Anna Pruszyńska, st. pielęgniarka dyplomowana Barbara Michalczyk

 

Pracownia Elektrokardiografii i Nieinwazyjnej Stymulacji Serca

W pracowni  tej wykonywane są:

-        standardowe badania elektrokardiograficzne – pracownia dysponuje licznymi aparatami elektrokardiograficznymi różnych firm (m.in. Philips, Spacelabs i Reynolds)

-        stymulacje przezprzełykowe serca (w diagnostyce m.in. bradyarytmii, napadowych kołatań serca i zespołu Wolffa-Parkinsona-Whitea) – pracowania dysponuje urządzeniem diagnostyczno-terapeutycznym MDD-501 firmy ITAM

Wyniki uzyskiwane w Pracowni wykorzystywane są do rutynowej oceny klinicznej oraz do opracowań naukowych. Na bazie Zespołu Pracowni i osób współpracujących organizowano coroczny Kurs z Elektrokardiografii dla pielęgniarek i położnych.

 

Zespół techników Pracowni Elektrokardiografii:

st. technik elektroradiologii Edyta Giermaziak,

technik elektroradiologii mgr Anna Pruszyńska,