Jesteś tutaj

Badania

PEITHO

(Pulmonary Embolism THrOmbolysis Study)

Prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, międzynarodowe, wieloośrodkowe, porównawcze badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia pojedynczym dożylnym bolusem tenekteplazy w porównaniu ze standardowym leczeniem przeciwzakrzepowym stabilnych hemodynamicznie pacjentów z ostrą zatorowością płucną oraz współistniejącymi echokardiograficznymi i laboratoryjnymi cechami dysfunkcji prawej komory serca. Warto podkreślić, że badanie to powstało jako inicjatywa badaczy bez istotnego wsparcia ze stony przemysłu farmaceutycznego.

Uzasadnienie badania

Od lat istnieją kontrowersje dotyczące leczenia trombolitycznego chorych z submasywną zatorowością płucną tj. przebiegającą z zachowanym ciśnieniem systemowym, ale ze stwierdzanymi echokardiograficznymi cechami dysfunkcji prawej komory. Zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi chorzy ci początkowo leczeni są heparynami, jednakże u części z nich dochodzi do pogorszenia stanu klinicznego i konieczności zastosowania bardziej agresywnej terapii obejmującej użycie leków trombolitycznych lub embolektomii. Mimo, że śmiertelność wewnątrzszpitalna chorych z submasywną zatorowością płucną wynosi około 10-15%, to dotychczasowe badania nie pozwoliły na wyodrębnianie podgrupy chorych wysokiego ryzyka, u których należy zastosować leczenie trombolityczne jeszcze przed pogorszeniem stanu. W ostatnim okresie wykazano, że podwyższone stężenie troponin sercowych u chorych z zatorowością płucną jest istotnym niezależnym czynnikiem obciążającym rokowanie. Badanie PEITHO ma ocenić skuteczność i bezpieczeństwo leczenia tenekteplazą w porównaniu z leczeniem standardowym stabilnych hemodynamicznie pacjentów z ostrą zatorowością płucną oraz współistniejącymi echokardiograficznymi cechami dysfunkcji prawej komory serca i podwyższonym stężeniem troponin sercowych. Wcześniejsze próby zorganizowania podobnego badania przez Grupę Roboczą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego nie uzyskały wsparcia finansowego VI programu ramowego Unii Europejskiej, o co zabiegano od 2002 roku.Ostatecznie dzięki wspólnej międzynarodowej inicjatywie badaczy oraz organizacji „Assistance Publique des "Hopitaux de Paris” z Francji, i co pragniemy mocno podkreślić bez sponsorowania przez przemysł farmaceutyczny, powstał protokółoraz udało się doprowadzić do przygotowania organizacyjnego badania PEITHO. Organizatorzy badania zapewniają ubezpieczenie chorych, elektroniczną internetowa bazą danych i randomizację chorych, leki.

Inne badania

Badania naukowe dotczące diagnostyki i leczenia zatorowości płucnej oraz czynności układu sercowo-naczyniowego u chorych z podwyższonym ryzykiem (otyłość, choroby układowe, cukrzyca).

Badania kliniczne: leczenie niewydolności serca, leczenie przeciwzakrzepowe i leczenie zaburzeń rytmu.